ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Link
1
ให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ขายสินค้าให้กับบริษัทในฐานะที่เป็น Supplier รายสำคัญของบริษัท ภายหลังการมอบสินค้าแล้ว (Post Financing) โดยธนาคารจะให้สินเชื่อ Factoring กับผู้ขอสินเชื่อ เพื่อรับเงินค่าสินค้าก่อนครบกำหนดชำระ (Credit Term) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการ เบิกใช้วงเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และต้องโอนสิทธิ์ในลูกหนี้การค้าให้กับธนาคาร เพียงใช้ข้อมูลเอกสารการส่งมอบสินค้าและเรียกเก็บค่าสินค้าประกอบการเบิกใช้วงเงิน

จุดเด่นของบริการ
1. เบิกใช้วงเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ลดขั้นตอนและการตรวจสอบเอกสาร
2. สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
3. ต้อง
อ่านต่อ
เป็นลูกค้าในรายชื่อที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อแบบกลุ่ม (Portfolio Approval) ตามที่ธนาคารกำหนด
4. ผู้กู้ผู้ขอสินเชื่อได้รับค่าสินค้าที่ขายไปก่อนกำหนดชำระเงิน เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
1. เป็นรายชื่อที่ได้รับการแนะนำจากบริษัท และผ่านการอนุมัติสินเชื่อแบบกลุ่ม (Portfolio Approval) ตามที่ธนาคารกำหนด
2. ไม่เคยถูกฟ้องร้อง เกี่ยวกับการเงิน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ
3. ปัจจุบันไม่มีรายการค้างเครดิตบูโรและไม่เป็น NPL

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
◦ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
◦ Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)
1
ธุรกิจมั่นคงบนความมั่นใจ ด้วยสินเชื่อระยะยาวเพื่อนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินถาวร หรือลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวลักษณะของบริการ เงินกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุน มีหลักประกันเป็นเงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ บุคคลหรือนิติบุคคลค้ำประกัน คิดดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก โดยธนาคารจะให้เงิน กับผู้กู้ไปเต็มจำนวน หรือ แบ่งเป็นงวดๆ ผู้กู้ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ตามงวดที่ตกลงกันไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือ อาจมีเงื่อนไขอื่น เช่น การปลอดชำระหนี้เงินต้นในช่วงที่ยังไม่มีรายได้เข้ามา เป็นต้น โดยพิจารณาวงเงินจากสัดส่วนการลงทุนของลูกค้าและธนาคาร ตามความจำเป็นของโครงการ ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
อ่านต่อ

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล

เงื่อนไขการใช้บริการ

ระยะเวลาการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระ
ตั้งแต่ 1 - 5 ปี หากโครงการมีความจำเป็นอาจให้กู้เกินกว่า 5 ปี

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ตามความเหมาะสมของลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
◦ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
◦ Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)
Thailandloan คือใคร

ไทยแลนด์โลน คือ แหล่ง เงินกู้ สินเชื่อ เงินด่วน บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต และแหล่งเงินทุน

คอมเม้นท์ล่าสุด